Fuel Trims หมายถึงอะไร

What are fuel trims?

Fuel Trims หมายถึงอะไร

Fuel Trims

โดยพื้นฐาน Fuel Trims คือเปอร์เซนต์การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาของน้ำมันเชื้อเพลิง ในขณะที่เครื่องยนต์ทำงาน อัตราส่วนอากาศต่อน้ำมันจำเป็นที่จะต้องอยู่ในภายในขอบเขตค่าที่กำหนด คือ 14.7.1

AFR ค่านี้จะยังต้องคงอยู่ในขอบเขตภายใต้สภาวะที่หลากหลายหลากหลายที่เปลี่ยนแปลงของเครื่องยนต์ในทุกๆวัน เช่น การสตาร์ทเครื่องยนต์ในขณะที่ยังเย็นอยู่ การจอดนิ่งเมื่อรถติด การวิ่งแช่ยาวๆ บนถนนมอเตอร์เวย์ ดังนั้น ระบบสมองกลของเครื่องยนต์ ECU พยายามที่จะรักษาระดับของ AFR ให้เหมาะสมโดยการ ปรับเปลี่ยนค่าปริมาณของ น้ำมันเชื้อเพลิงที่ส่งให้เครื่องยนต์ โดยการเพิ่มหรือตัดการจ่าย อ๊อกซิเจนเซ็นเซอร์ หรือ O2 Sensor ทำหน้าที่ตรวจวัดปริมาณของ อ๊อกซิเจนในอเสีย ที่หลงเหลือจากการเผาไหม้และส่งค่าตอบไปยัง ECU รถ

O2 Senser  อ๊อกซิเจนเซ็นเซอร์ เปรียบได้กับ ตา ของ ECU ที่จะมองส่วนผสมของ อ๊อกซิเจน O2 ในไอเสีย ECU ตรวจสอบค่าเหล่านี้จากการป้อนข้อมูลมาจาก heated oxygen sensor(s)  อย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา เมื่อ รถยนต์ทำงานอยู่ในสภาวะ closedloop.

ถ้า O2 เซนเซอร์แจ้งให้ ECU รู้ว่า ค่าส่วนผสมในไอเสีย อยู่ใน สภาวะ Lean บาง  ECU จะทำการชดเชยโดยเพิ่ม น้ำมันโดยการเพิ่มระยะเวลาของสัญญาณเปิดหัวฉีด หรือในทันทีทันใด

หาก O2 เซนเซอร์อ่านค่าให้ ECU ว่าส่วนผสมมีค่าหนา rich ECU  จะทำการลดระยะเวลาการเปิดสัญญาณหัวฉีด โดยลดการจ่ายน้ำมัน เพื่ชดเชดตามลำดับเพื่อลดค่า ที่หนาให้ต่ำลง

การเปลี่ยนแปลงในการเพิ่มหรือลดการจ่ายน้ำมันนี้เรียกว่า Fuel Trim โดยเทียบกับ ค่ากลาง

อ๊อกซิเจนเซนเซอร์เป็นตัวขับให้ Fuel Trim  การเปลี่ยนแปลงของ O2 เป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการชดเชยปริมาณของ Fuel Trim

Fuel Trims 1

The short term fuel trim (STFT) การชดเชย ปริมาณน้ำมันระยะสั้น คือ การเปลี่ยนแปลงส่วนผสมของน้ำมันที่เกิดขึ้นหลายๆครั้งในหนึ่งวินาที ส่วน The long term fuel trims (LTFT)  คือ ค่าเฉลี่ยของ (STFT) ในระยะยาว ค่าติดลบที่แสดงหมายถึง การลดปริมาณเชื้อเพลง ส่วนค่า บวก หมายถึง การจ่ายเพิ่มของปริมาณเชื้อเพลิง

 

ยกตัวอย่างง่ายๆ เปรียบเทียบดู เช่น ในขณะที่เราขับรถจากชายหาดที่ระดับน้ำทะเลไปบนเขา

ในระยะสั้น  shortterm

เราจะต้องขับรถขึ้นและลงหลายร้อยเมตรต่อครั้ง บนพื้นที่เป็นภูเขา

ในระยะยาว longterm

เช่นเรากำลังขับรถไต่ระดับความสูง จากต่ำไปสูงหลายกิโลเมตร

STFT จะทำงานในลักษณะควบคุมการจ่ายน้ำมันขึ้นและลงอย่างรวดเร็ว  ในขณะที่

LTFT จะใช้ระยะเวลายาวนานในเปลี่ยนแปลง

 

ค่าที่อ่านจาก STFT ปกติโดยทั่วไปมีความผันผวน ขึ้น ลง ระหว่างบวกและลบเป็น ตัวเลขหลักเดียว 2-3 ครั้งต่อวินาที ค่าปกติจะคงอยู่อยู่ที่บวกและลบ 5 %  แต่ในบางครั้งจะขึ้นไปเกิน  8 – 9 % ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพขงเครื่องยนต์ อายุของชิ้นส่วน และปัจจุยอื่นๆ

โดยปกติ long term fuel trim LTFT จะอ่านค่าออกมาคล้ายๆกัน แต่เป็นค่าเฉลี่ยๆในระยะยาว  และ ค่าจะใกล้กลับ 0 เป็นค่า บวก หรือลบ ภายใต้สภาวะแวดล้อมปกติ และจะมีความผันผวนอย่างช้ามาก หรือ เป็นไปได้อาจ มีค่าคงที่

หากคุณเคยพบว่า ค่าของ Fuel Trim มีค่า มากถึง เลขสองหลัก ทั้ง บวก และ ลบ เช่น +15 ถึง – 15  อาจเป็นไปได้ว่า ระบบการจ่ายเชื้อเพลิงมีความผิดปกติ  อาจเพราะหัวฉีดรั่ว การรั่วของอากาศ หรือสาเหตุอื่นคล้ายๆกันนี้

LeanSTF

ตัวอย่างเช่น เมื่อ O2 เซ็นเซอร์ อ่านค่าเป็น ส่วนผสมบาง Lean  เนื่องมาจาก ท่อ แวคคั่มรั่ว ECU รถจะชดเชยโดยการจ่าย น้ำมันเพิ่ม

STFT จะเริ่มการจ่ายน้ำมันเพิ่มเพื่อตอบสนองคำสั่ง ECU และ ในขณะ ECU เพิ่มการจ่ายน้ำมัน จะยังตรวจสอบค่า จาก O2 เซ็นเซอร์ จนกว่า ที่แสดงผลว่า ส่วนผสมบาง Lean หายไปแล้ว และ ค่าก AFR เป็นปกติ

ECU จะยังคงรักษาระดับการเพิ่มขึ้นของน้ำมัน จนกว่าการรั่วจะถูกแก้ไข เครื่องมือตรวจสอบ จะแสดงให้เห็นว่า ค่า STFT นั้นจะเป็นค่าบวกสองต่ำแหน่ง การแสดงผลให้เห็นว่า ECU ได้เพิ่มการจ่ายน้ำมันจำนวนมากเกินกว่าการทำงานปกติ  จากนั้นตามมาด้วยค่า LTFT จะได้รับผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของการชดเชยน้ำมัน ในตอนนีหาก ท่อแวคคั่มที่รั่วนั้นรุนแรงเพียงพอ ECU จะไม่สามารถ เพิ่มการชดเชยปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงให้เพียงพอที่จะทำให้ ค่า AFR กลับมาเป็นปกติ  ECU จะเพิ่มการชดเชยจนกระทั่ง STFT ถึงค่าสูงสุดที่ระบบปรับตั้งไว้ โดยปกติคือ 25 %  จากนั้น ECU จะแสดง Error Code ที่ถูกกำหนดไว้ เพื่อถูกตรวจพบ Lean หรือสภาวะ เชื้อเพลิงบาง ( P0172 หรือ P0174 )  และเมื่อ STFT มีค่าสูงสุด ในทางตรงข้าม เมื่อ เกิดสภาวะ ส่วนผสม หนา Rich จากเชื่อเพลิงรั่ว ( P0172 หรือ  P0175 )

จำไว้เสมอว่า ECU จะไม่รับรู้ ถ้า O2 เซ็นเซอร์อ่านค่ามาเป็นปกติในบางกรณี

RichSTF

 

หาก O2 เซ็นเซอร์อ่านค่าส่วนผสมหนา ECU จะต้องคาดการณ์ว่า ในขณะนั้นเป็นค่าที่ถูกต้องและเริ่มการลดการชดเชยปริมาณเชื้อเพลิง  กรณีนี้จะถูกเรียกว่า น้ำมันหนา  ECU จะพยายามทำให้เครื่องยนต์จ่ายน้ำมันบางลง และอาจแสดง Engine Code P0172, P0175 Code นีจะแสดง เมื่อตอนเครื่องยนต์ได้ทำงานในสภาวะ Rich แต่ ความจริงแล้ว กำลังทำงาน Lean

หากเรา วินิจฉัย อาการโดยดูแค่ ค่า Rich โดยไม่สังเกตุ ค่าของ fuel trim ทั้งหมดและ ค่า O2 เซนเซอร์  อาจทำให้ วินิจฉัย อาการผิดพลาดไม่ถูกต้องได้

ดังนั้น ทุกๆ ระบบ bank จะมีการอ่าน ค่าน้ำมัน fuel trim

หาก เครื่องยนต์ มี 4 สูบ จะมี เพียง หนึ่ง bank  คือ Bank 1

ในเครื่องยนต์  V (V6 ) สามารถแยกเป็น bank  1 และ Bank 2 ได้

การทำงานบนสภาวะ bank’s fuel trims

หาก หนึ่ง bank ทำงานเป็นปกติ และ อีก หนึ่ง bank ทำงานผิดปกติ  เราจำกัดส่วน bank ของระบบที่ผิดปกติจาก ด้านของ engine ได้

Advertisement