LANCER EX RE-FLASH

Re-Flash ECU for Lancer EX Thailand.

รีแฟรช EC U คือ การ เปลี่ยนแปลง ข้อมูลใน ROM ของ ECU (Engine control unit) ให้เปลี่ยนไปตามต้องการ โดย ภายใน ROM ถูก บรรจุ ข้อมูลเดิม จากโรงงาน ที่เรียกว่า Map โดยที่ Map เหล่านี้ ทำน่าที่ ควบคุม การทำงานของ ECU  สำหรับ ECU ของ Lancer EX นั้น สามารถ เข้าไปเปลี่ยนแปลง แก้ไข Map  ของการทำงานได้ ดังนี้

1.Air/fuel ratio Map  , AFR Map หรือ ตารางน้ำมัน  

ในส่วนนี้คือ ตารางการควบคุม ส่วนผสม ของ น้ำมันและอากาศ เครื่องยนต์ยุคใหม่จะเป็นหัวฉีดน้ำมันไปยังกระบอกสูบ ECU รถจะกำหนดจำนวนของน้ำมันที่ฉีดจากการอ่านค่าโดย Oxygen sensors เป็นตัวบอกให้ ECU รู้ว่า เครื่องยนต์นั้นมีส่วนผสมที่หนา หรือ บาง โดยอ้างอิงค่าการเผาไหม้สมบูรณ์คือค่า กลาง 14.7 โดยที่ Sensor ลิ้นปีกผู้เสื้อจะเป็นตัวบอกให้ ECU รับรู้ปริมาณการเปิดของ ลิ้นปีกผีเสื้อเมื่อมีการกดคันเร่ง air flow sensor จะวัดมวลของอากาศที่ไหลผ่านลิ้นปีผีเสื้อไปยังเครื่องยนต์  ECU จะปรับส่วนผสม หรือการจ่ายน้ำมัน ตามตาราง Fuel Map โดยเปลี่ยนแปลงไปตาม รอบเครื่องยนต์ และ กำลังของเครื่องยนต์ (RPM/LOAD)

รูปด้านล่าง คือ Fuel Map ของ Lancer EX 1.8

TDM Fuel Map

2.Ignition timing map ตารางกำหนด จังหวะการจุดระเบิด

จังหวะจุดระเบิดของเครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟ (Spark Ignition: SI) หรือเครื่องยนต์เบนซิน Ignition timing map เป็นตารางควบคุมจังหวะการจุดระเบิด โดย กำหนดว่าไว้ในตาราง เป็น องศา ค่าบวก (+) คือการตั้ง  ระยะเวลาจุดระเบิดให้ล่วงหน้า และ ค่า ลบ (-)    ระยะเวลาจุดระเบิดตามหลัง 

รูปด้านล่าง คือ Ignition timing map ของ Lancer EX 

Timing-map

3.MIVEC  Map ตารางควบคุม การทำงานของ วาวล์แปรผัน  (Mitsubishi Innovative Valve timing Electronic Control system)  เป็น ส่วน ที่กำหนดค่า เวลาการทำงาน ของ วาวล์แปรผัน โดยในตาราง หรือ Map จะเป็น ตัวกำหนด ช่วงเวลา ให้ วาล์ว ทั้ง ฝั่ง ไอดี และ ฝั่งไเสีย ทำงาน โดย อาศัยหลักการ ของทาง Mitsubishi motor ในการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่งยนต์ในแต่สภาวะที่แตกต่างกันไป

โดย ตารางควบคุมกรทำงาน ของ วาวล์จะมีสองตารางคือ

ฝั่งไอดี Intake

ฝั่งไอเสีย Exhaust

Lancer MIVEC2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements